Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Latin Breeze voor het verzorgen van groepslessen, privélessen en workshops. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien en in zover deze door Latin Breeze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Latin Breeze te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.
1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Betrokkene en Latin Breeze zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 
2. Cursussen.
2.1. Totstandkoming van de Overeenkomst en betaling van lesgeld
Om deel te nemen aan een cursus moet men zich inschrijven via de website of per e-mail, SMS/WhattsApp bericht of telefonisch. De overeenkomst tussen de cursist en Latin Breeze komt tot stand nadat Latin Breeze de inschrijving heeft bevestigd. Na bevestiging van de overeenkomst door Latin Breeze is de cursist verplicht tot het betalen van het volledige lesgeld vóór aanvang van de cursus of bij (latere) instroom op de aangegeven dag/tijd.
2.1.1 Bij instroom in een cursus (na de eerste les), al dan niet d.m.v. schriftelijke, elektronische of telefonische inschrijving verplicht de cursist zich tot het betalen van het volledige cursusgeld wanneer Latin Breeze de inschrijving heeft bevestigd of wanneer de cursist daadwerkelijk aan de les heeft deelgenomen. 
2.1.2 Bij instroom in een cursus krijgt de cursist vooraf een voorstel over het geschikte niveau. Als de cursist afwijkt van dit voorstel en in een ander niveau wenst in te stromen is het risico, dat het niveau niet passend is, voor de cursist. De cursist kan dan (na de eerste of tweede les) op advies van Latin Breeze verder gaan in een cursus van een ander niveau. Er wordt geen (restant)cursusgeld teruggegeven als de cursist besluit om niet verder te gaan. 
2.1.3 Het lesgeld dient uiterlijk op de eerste lesdag in zijn geheel te worden voldaan. Indien op de eerste lesdag het bedrag niet in zijn geheel is voldaan wordt € 12,50 p.p. aan administratiekosten in rekening gebracht en komen kortingen (zoals koppelkorting of studentenkorting) te vervallen.
 
2.2. Annulering van de Overeenkomst door Latin Breeze en restitutie van lesgeld
2.2.1. Indien de overeenkomst door Latin Breeze vóór aanvang van de cursus wordt geannuleerd doet Latin Breeze de cursist een andere aanbieding of krijgt de cursist het volledige lesgeld terug. Indien de cursist ingaat op deze aanbieding gelden dezelfde voorwaarden voor annulering en restitutie.
2.2.2. Indien de overeenkomst door Latin Breeze tijdens de cursus wordt geannuleerd doet Latin Breeze de cursist een andere aanbieding of krijgt de cursist een deel van het lesgeld terug.
2.2.3. Indien  de overeenkomst door Latin Breeze voor aanvang van – of tijdens de cursus wordt geannuleerd a.g.v. (natuur)rampen, oorlogen, maatschappij-ontwrichtende gebeurtenissen of epidemieen wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Latin Breeze zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, de cursist een andere aanbieding te doen.
 
2.3. Annulering van de Overeenkomst door de cursist en restitutie van lesgeld
2.3.1 Indien de overeenkomst uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de eerste les door de cursist wordt geannuleerd krijgt de cursist het volledige lesgeld terug. Dit geldt ook voor cursussen, bootcamps en privélessen die d.m.v. een voucher zijn aangemeld.
2.3.2. Indien de overeenkomst uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de eerste les door de cursist wordt geannuleerd krijgt de cursist het lesgeld terug onder inhouding van € 25 aan administratiekosten. Dit geldt ook voor cursussen, bootcamps en privélessen die d.m.v. een voucher zijn aangemeld.
2.3.3. Indien de overeenkomst 6 dagen of korter vóór aanvang van de eerste les door de cursist wordt geannuleerd is geen restitutie van lesgeld mogelijk. Dit geldt ook voor cursussen, bootcamps en privélessen die d.m.v. een voucher zijn aangemeld.
2.3.4. Indien de overeenkomst door de cursist wordt geannuleerd a.g.v. (veranderingen in de) regelgeving voor dansscholen is geen restitutie van lesgeld mogelijk.
2.3.5 Bij annulering van cursussen die d.m.v. aanbiedingen tot stand zijn gekomen (zoals kortingen, 2 cursussen voor de prijs van 1 etc.) is geen restitutie van lesgeld mogelijk. Dit geldt ook voor cursussen, bootcamps en privélessen die d.m.v. een voucher zijn aangemeld.
2.3.6. Indien de cursist niet verschijnt bij een cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd tenzij de cursist zich heeft afgemeld zoals aangegeven bij 2.3.1 en 2.3.2. Dit geld ook bij inschrijving voor meerdere cursussen.
2.3.7. Annulering van de overeenkomst zowel door de cursist als door Latin Breeze kan alleen maar per brief of per e-mail plaatsvinden. Mondelinge of telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd en zijn niet rechtsgeldig.
 
2.4. Afwezigheid en onderbreken van de cursus
2.4.1 Indien de cursist de eerstvolgende les zal moeten missen dient dit meteen aan Latin Breeze te worden doorgegeven.
2.4.2. Gemiste lessen kunnen, indien mogelijk, kosteloos worden ingehaald. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de cursist zijn/haar afwezigheid en zijn/haar wens om de gemiste les in te halen vooraf te melden bij Latin Breeze. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald in een volgende cursus of verrekend worden met een volgende cursus. Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden, komen te vervallen.
2.4.3. Indien de cursist zijn/haar afwezigheid niet vooraf meld bij Latin Breeze kan de gemiste les niet worden ingehaald en bij herhaling is Latin Breeze gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen. Eventueel resterend cursusgeld wordt niet terug gegeven.
2.4.4. Het kosteloos inhalen van lessen geldt niet voor cursussen die d.m.v. acties, kortingen en andere aanbiedingen tot stand zijn gekomen.
2.4.5. Indien de cursist door (langdurige) ziekte de cursus niet kan voortzetten kunnen de resterende lessen worden aangehouden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de cursist zijn/haar afwezigheid en zijn/haar wens om de resterende lessen aan te houden vooraf te melden bij Latin Breeze en een doktersverklaring te overleggen.
 
3. Proeflessen
3.1. Om deel te nemen aan de proeflessen moet proeflesgeld worden betaald. De kosten voor proeflessen zijn € 12,50 per persoon. Bij deelname aan een daaropvolgende cursus wordt (een deel van) het proeflesgeld verrekend. Reeds betaalde proeflesgeld wordt niet geretourneerd, ook niet als de deelnemer niet naar de proefles kan komen. Op verzoek van de deelnemer kan het proeflesgeld worden gebruikt voor een volgende proefles. Deze moet binnen 1 jaar na de oorspronkelijke proefles plaats vinden.
3.2. Als de deelnemer zich registreert met naam, e-mailadres en telefoonnummer, met als doel het ontvangen van informatie over cursussen, bootcamps, feesten e.d, voor de duur van twee jaar kan de deelnemer € 7,50 korting krijgen op het proeflesgeld. Bij inschrijving voor een cursus wordt dit bedrag verrekend. Bij inschrijving voor een cursus wordt € 5 p.p. verrekend. Latin Breeze behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, deze korting niet te verlenen. 
3.3. Voor deelname aan een tweede (of meer) proefles(sen) is de deelnemer € 12,50 verschuldigd. Bij inschrijving voor een cursus € 5 p.p. verrekend.
3.4. Indien een deelnemer aan proeflessen verhinderd is dient hij/zij zich af te melden voor de proefles. Als de deelnemer zich niet afmeldt wordt laatstgenoemde geacht de proefles te hebben gevolgd en zijn de voorwaarden voor proeflessen van toepassing (het ontvangen van info voor een periode van 2 jaar, bij betaling van € 5 p.p.). Daarnaast vervalt de mogelijkheid om het proeflesgeld door te schuiven naar een volgende proefles. Ook vervalt de mogelijkheid op een (volgende) proefles tegen het gereduceerde tarief van € 5. Hij/zij kan alleen nog een (toekomstige) proefles doen tegen het normale tarief van € 12,50. Bij inschrijving voor een cursus wordt € 5 verrekend.
3.5. Indien een deelnemer aan de eerste proeflessen zich binnen 2 jaar na het volgen van de proeflessen wil laten uitschrijven, kan de deelnemer hiertoe een verzoek doen. De deelnemer is dan het normale tarief van € 12,50 p.p. verschuldigd. Eventuele reeds betaalde proeflesgeld kan hierop in mindering worden gebracht.
4. Bootcamps
4.1. Om deel te nemen aan de bootcamp moet vooraf worden aangemeld. De deelname/inschrijving/aanmelding is definitief als Latin Breeze deze deelname/inschrijving/aanmelding heeft bevestigd (per e-mail, sms of WhatsApp). De cursist verplicht zich dan tot het betalen van het cursusgeld voor 1 of meer bootcamps.
4.2. Bootcamp Locatie
Voor de bootcamps zijn meerdere locaties beschikbaar. De definitieve locatie wordt in de week/een paar dagen voorafgaand aan de bootcamp bekend gemaakt en aan alle deelnemers doorgegeven. Een cursist/deelnemer kan niet zelf een bootcamp-locatie kiezen en is bij inschrijving/deelname aan de bootcamp gehouden aan dit locatie-beleid.
4.3. Annulering van de Bootcamp door de cursist /Niet verschijnen bij de bootcamp
4.3.1. Indien de cursist de bootcamp uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de bootcamp annuleert, mag de cursist een andere bootcamp kiezen of het volledige cursusgeld terugvragen.
4.3.2. Indien de cursist de bootcamp uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de bootcamp annuleert, wordt € 15 p.p. per bootcamp in rekening gebracht. De cursist mag het restant cursusgeld inzetten voor een andere bootcamp of het restant cursusgeld terugvragen. Eventuele kortingen (b.v. bij meerdere bootcamps) komen te vervallen.
4.3.3. Indien de cursist de bootcamp binnen 7 dagen voorafgaand aan de bootcamp annuleert, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. 
4.3.4. Indien de cursist niet verschijnt, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. 
5. Workshops
5.1. Het aanvragen van een workshop kan telefonisch, persoonlijk of per e-mail plaatsvinden. De overeenkomst tussen de afnemer en Latin Breeze is definitief metéén nadat Latin Breeze deze overeenkomst heeft bevestigd. Na bevestiging van de overeenkomst door Latin Breeze is de afnemer verplicht tot het betalen van het volledige lesgeld.
5.2 Het lesgeld dient uiterlijk één week voor aanvang van de workshop in zijn geheel te worden voldaan. Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijn in zijn geheel is voldaan wordt € 25 aan administratiekosten in rekening gebracht.
5.3. Het lesgeld voor workshops is exclusief B.T.W.
5.4. Voor het annuleren van een workshop gelden dezelfde voorwaarden als voor het annuleren van een cursus. Hiervoor wordt verwezen naar 2.2.1 t/m 2.3.7 van deze Algemene Voorwaarden.
 
6. Aansprakelijkheid en recht
9.1 Latin Breeze is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van – en schade aan eigendommen van cursisten en bezoekers.
6.2. Latin Breeze is niet aansprakelijk voor letselschade (verwondingen, blessures etc.) die cursisten en bezoekers oplopen vóór, tijdens of na de les of op de dansavonden.
6.3 Latin Breeze behoudt zich het recht voor cursisten en bezoekers de toegang tot de les en/of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.
6.4. Latin Breeze behoudt zich het recht voor foto- en video-opnames van lessen en dansavonden te maken en  deze voor promotie doeleinden te gebruiken zonder vooraf toestemming te vragen aan hen die op de foto- of videobeelden voorkomen. Verzoeken om foto- en/of videobeelden te verwijderen worden niet gehonoreerd, tenzij het bezwaar tegen opname vooraf aan Latin Breeze is aangegeven.
6.5. Het maken van foto- en/of video-opnames tijdens de lessen, opendagen, workshops, feesten of andere door Latin Breeze georganiseerde activiteiten is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is gevraagd aan- en gekregen van Latin Breeze. Deze foto’s en/of video-opnames (die door derden zijn gemaakt) mogen niet voor commerciele  doeleinden worden gebruikt en mogen niet worden gepubliceerd.
Gemaakte foto- en/of video-opnames blijven te allen tijde eigendom van HaarlemSalsa.
 
7. Toepasselijk recht – Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.