Voorwaarden voor Cursussen

 
1. Totstandkoming van de Overeenkomst en betaling van lesgeld
Om deel te nemen aan een cursus moet men zich inschrijven via de website of per e-mail, SMS/WhattsApp bericht of telefonisch. De overeenkomst tussen de cursist en Latin Breeze komt tot stand nadat Latin Breeze de inschrijving heeft bevestigd. Na bevestiging van de overeenkomst door Latin Breeze is de cursist verplicht tot het betalen van het volledige lesgeld vóór aanvang van de cursus of bij (latere) instroom op de aangegeven dag/tijd.
1.1 Bij instroom in een cursus (na de eerste les), al dan niet d.m.v. schriftelijke, elektronische of telefonische inschrijving verplicht de cursist zich tot het betalen van het volledige cursusgeld wanneer Latin Breeze de inschrijving heeft bevestigd of wanneer de cursist daadwerkelijk aan de les heeft deelgenomen. 
1.2 Bij instroom in een cursus krijgt de cursist vooraf een voorstel over het geschikte niveau. Als de cursist afwijkt van dit voorstel en in een ander niveau wenst in te stromen is het risico, dat het niveau niet passend is, voor de cursist. De cursist kan dan (na de eerste of tweede les) op advies van Latin Breeze verder gaan in een cursus van een ander niveau. Er wordt geen (restant)cursusgeld teruggegeven als de cursist besluit om niet verder te gaan. 
1.3 Het lesgeld dient uiterlijk op de eerste lesdag in zijn geheel te worden voldaan. Indien op de eerste lesdag het bedrag niet in zijn geheel is voldaan wordt € 12,50 p.p. aan administratiekosten in rekening gebracht en komen kortingen (zoals koppelkorting of studentenkorting) te vervallen.
 
2. Annulering van de Overeenkomst door Latin Breeze en restitutie van lesgeld
2.1. Indien de overeenkomst door Latin Breeze vóór aanvang van de cursus wordt geannuleerd doet Latin Breeze de cursist een andere aanbieding of krijgt de cursist het volledige lesgeld terug. Indien de cursist ingaat op deze aanbieding gelden dezelfde voorwaarden voor annulering en restitutie.
2.2. Indien de overeenkomst door Latin Breeze tijdens de cursus wordt geannuleerd doet Latin Breeze de cursist een andere aanbieding of krijgt de cursist een deel van het lesgeld terug.
2.3. Indien  de overeenkomst door Latin Breeze voor aanvang van – of tijdens de cursus wordt geannuleerd a.g.v. (natuur)rampen, oorlogen, maatschappij-ontwrichtende gebeurtenissen of epidemieen wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Latin Breeze zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, de cursist een andere aanbieding te doen.
 
3. Annulering van de Overeenkomst door de cursist en restitutie van lesgeld
3.1 Indien de overeenkomst uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de eerste les door de cursist wordt geannuleerd krijgt de cursist het volledige lesgeld terug.
3.2. Indien de overeenkomst uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de eerste les door de cursist wordt geannuleerd krijgt de cursist het lesgeld terug onder inhouding van € 25 aan administratiekosten.
3.3. Indien de overeenkomst 6 dagen of korter vóór aanvang van de eerste les door de cursist wordt geannuleerd is geen restitutie van lesgeld mogelijk.
3.4. Indien de overeenkomst door de cursist wordt geannuleerd a.g.v. (veranderingen in de) regelgeving voor dansscholen is geen restitutie van lesgeld mogelijk.
3.5 Bij annulering van cursussen die d.m.v. aanbiedingen tot stand zijn gekomen (zoals kortingen, 2 cursussen voor de prijs van 1 etc.) is geen restitutie van lesgeld mogelijk.
3.6. Indien de cursist niet verschijnt bij een cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd tenzij de cursist zich heeft afgemeld zoals aangegeven bij 2.3.1 en 2.3.2. Dit geld ook bij inschrijving voor meerdere cursussen.
3.7. Annulering van de overeenkomst zowel door de cursist als door Latin Breeze kan alleen maar per brief of per e-mail plaatsvinden. Mondelinge of telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd en zijn niet rechtsgeldig.
 
4. Afwezigheid en onderbreken van de cursus
4.1 Indien de cursist de eerstvolgende les zal moeten missen dient dit meteen aan Latin Breeze te worden doorgegeven.
4.2. Gemiste lessen kunnen, indien mogelijk, kosteloos worden ingehaald. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de cursist zijn/haar afwezigheid en zijn/haar wens om de gemiste les in te halen vooraf te melden bij Latin Breeze. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald in een volgende cursus of verrekend worden met een volgende cursus. Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden, komen te vervallen.
4.3. Indien de cursist zijn/haar afwezigheid niet vooraf meld bij Latin Breeze kan de gemiste les niet worden ingehaald en bij herhaling is Latin Breeze gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen. Eventueel resterend cursusgeld wordt niet terug gegeven.
4.4. Het kosteloos inhalen van lessen geldt niet voor cursussen die d.m.v. acties, kortingen en andere aanbiedingen tot stand zijn gekomen.
4.5. Indien de cursist door (langdurige) ziekte de cursus niet kan voortzetten kunnen de resterende lessen worden aangehouden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de cursist zijn/haar afwezigheid en zijn/haar wens om de resterende lessen aan te houden vooraf te melden bij Latin Breeze en een doktersverklaring te overleggen.